Nấm là một hiệp hội luật tự quản lý, gắn vào liên FFDN (liên đoàn của cung cấp dịch vụ Internet hiệp hội)

Chúng tôi không mang theo tất cả thời gian, nhưng chúng tôi tham gia vào sự kiện công cộng (bao gồm cả các Attelais) hoặc sắp xếp một cuộc họp tại chỗ

Những khoảnh khắc này là lý tưởng để đáp ứng với chúng tôi, chúng tôi quảng cáo trong một loạt các trực tuyến chương trình nghị sự (exosphere, chương trình nghị sự miễn phí) cũng như của chúng ta lịch. Nếu bạn muốn tham gia vào hiệp hội (thậm chí đến một mức độ thấp hơn), bạn có thể liên lạc với chúng tôi, nó có thể thích hợp để tham gia với chúng tôi hoặc trên một AG (nếu bạn muốn nhìn thấy nó như thế nào đi, hoặc có cái gì để cung cấp), hoặc để một cuộc họp của một trong chúng tôi làm việc nhóm

About