Hôm nay, mạng xã hội, có được không chỉ»như»hình ảnh và theo dõi cuộc sống của bạn bè và để học ngoại ngữ

Nhưng đồng thời sẽ giúp đỡ để mở rộng từ vựng, rõ ràng sáo rỗng và phục hồi nó từ này trong tiếng anh, tiếng đức, ý Trung quốc, bất kỳ ngôn ngữ

Tất cả các Khóa học đã thu thập được cho bạn một lựa chọn của ngôn ngữ phổ biến mạng xã hội, được tạo ra chỉ dành cho mục đích này.

Bạn đã có thể giao tiếp»với từ điển», nhưng vẫn còn lo lắng về phát âm? Sau đó đến sự trợ giúp của mạng xã hội mà bạn có thể tìm bạn bè xung quanh thế giới

About