submit


Bạn đã có thể giao tiếp «với từ điển», nhưng vẫn còn lo lắng về phát âm? Sau đó đến sự trợ giúp của mạng xã hội mà bạn có thể tìm bạn bè xung quanh thế giới.

About