submit


09.2017: giảm sự phổ biến của trang web này, quan sát vào năm 2016, và trong 2017, xu hướng đã chỉ trở nên tồi tệ. Tổng vào tháng chín, 2017 trang 24 của hẹn Hò với người sử dụng từ Pháp trở 2.8 triệu lần (chống lại của 3.37 triệu trong tháng mười năm 2016). Sự suy tàn của quan tâm đến những tài nguyên rất rõ ràng.

Tuy nhiên, bất chấp những thất bại, các thành viên của chúng tôi, «Top 10» vẫn còn xứng đáng được một câu chuyện riêng biệt về chính mình.

Trang web của chúng tôi đang tự định vị nó như «đầu tiên khá» trang web miễn phí hẹn Hò.

About