Tỷ lệ trả lời cho tỉ lệ của tin nhắn gửi đến để trả lời. Nếu trả lời đánh giá thấp, nó có nghĩa là người dùng hiếm khi trả lời. Nếu nó cao, người dùng được nhiều khả năng để trả lời. Ảnh đã được đánh dấu như là khiêu dâm, chỉ có thể được xem bởi những ai có đồng ý để xem nội dung khiêu dâm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này và thay đổi sở thích của bạn ở phần Nếu anh đánh dấu một bức ảnh như khiêu dâm, nó sẽ chỉ được có thể nhìn thấy những ai có đồng ý để xem nội dung khiêu dâm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này và thay đổi sở thích của bạn ở phần nó là không nên sử dụng Riêng tư Duyệt nào, ẩn danh mở rộng trang web, DO. (p.

About