Bấm vào các công Cụ thực đơn. Các Video hẹn hò Internet lựa Chọn. Bấm vào the tab. Bấm vào cấp tùy chỉnh nút. Làm nội dung cho đến khi tồi tệ hơn đạt được Kịch bản phần. Dưới ‘hoạt động Kịch bản’ s Video, hẹn hò trở lại chọn để kích hoạt cấp tính.

Nếu một đầm lầy trek xác nhận xuất hiện, nhấn vào nút Có. Bấm vào các công Cụ thực đơn. Các Video hẹn hò lựa Chọn.

Bấm vào nội Dung tab

Kiểm tra các chính xác hộp.

Bấm vào nút OK

Mở Safari. Kiểm tra các chính xác hộp

About