Mạng xã hội liên kết mọi người từ nước và ngôn ngữ để nghiên cứu

Để chú ý, bạn có thể gắn thẻ, và sự phổ biến nhất rơi vào đầu

Trên trang web bạn cũng có thể làm cho bạn bè.

Có hai cách để sử dụng mạng: miễn phí và trả tiền.

Thứ hai, cho phép nghiên cứu chỉ là hai ngôn ngữ và không có nhiều hơn mục trong Lúc

Trong nội dung trả tiền không giới hạn số vị trí và ngôn ngữ, và đồng thời gian, bạn có thể tải lên ảnh, bài bình luận trong một dạng đồ họa

About