submit


Cho rất tiêu lý do, sự phổ biến trong tài liệu này đã giảm đáng kể (từ gần 8 triệu truy cập vào tháng năm 2016 cho đến khi đã công bố 6.4 triệu trong ngày).

Con số của 6.7 triệu lần giảm để 4.7 bởi tháng chín, 2017. Như ông có thể thấy, các mới «mật» của chủ trang web nhất ảnh hưởng tích cực vào sự nổi tiếng của mình.

Thực tế là trước đó miễn phí giao tiếp hẹn Hò đột nhiên trở nên trả rất khó chịu tất cả ngạc nhiên. Ông thậm chí xuất bản một nhận xét về điều này dịp buồn. Tuy nhiên, «hành tinh của tình yêu» vẫn là một trong những nghiêm trọng nhất và nhất đến thăm trang web hẹn Hò trên Internet. Trước đây chúng tôi đã được công bố một xét, do đó Bạn có thể xem tất cả các chức năng của trang web này bằng cách nhấn vào liên kết đăng dưới đây.

About