Tiếng pháp nói Chuyện được thiết kế để thúc đẩy trao đổi giữa nói tiếng pháp và không nói tiếng pháp, và để hỗ trợ sau này trong hoàn thiện của họ làm chủ của ngôn ngữ pháp. Ở đây anh sẽ gặp những người đến từ tất cả bốn góc của trái đất, mọi lứa tuổi và nền văn hóa, những người có một lợi ích chung trong ngôn ngữ pháp, hoặc là nói, hoặc học để nói chuyện.

Một cú click chuột trên trò chuyện và bạn đang ở đó. Hãy đến và đặt câu hỏi về pháp, ngôn ngữ, gặp các phóng viên khác, thảo luận về điều này hay cách khác trong tiếng pháp nói Chuyện diễn đàn này

About