Quan trọng là: Sau khi bạn nhấn vào Tham gia chương Tiểu sẽ nhắc bạn tin tưởng vào trang web và chạy khởi động, thiết lập trước khi kết nối với phiến quân, xin vui lòng đánh Dấu vào và Chạy như dưới đây để tránh cảnh báo trong tương lai

About