Nó cung cấp khả năng để làm gián đoạn cuộc thảo luận nhóm vào bất kỳ thời gian để bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư

About