Chia sẻ hình ảnh và các tập tin (lên để Cáo) trên Skype và nhanh chóng tìm thấy nội dung trong bộ sưu tập của các cuộc nói chuyện. Chia sẻ hình ảnh và các tập tin (lên để Cáo) trên Skype và nhanh chóng tìm thấy nội dung trong bộ sưu tập của các cuộc nói chuyện. Với Skype, bạn có thể dễ dàng thu thập bạn bè, gia đình, và các đồng nghiệp của bạn ở cùng một chỗ để thảo luận về thường xuyên với các nhóm cuộc gọi video có phải tất cả đều miễn phí. Chụp những khoảnh khắc quý giá của một cuộc gọi Skype với những người thân của bạn hoặc cứu một cuộc họp quan trọng với đồng nghiệp.

Có được một số điện thoại ở một nước khác, hoặc khu vực khác, và trả lời các cuộc gọi trên Skype. Không có cuộc gọi khẩn cấp với Skype không phải là một sự thay thế cho điện thoại và không thể được sử dụng để gọi dịch vụ khẩn cấp

About