submit


‘Khoa học, tôn giáo và satan’ đây là tiêu đề của video này để phát hành đầu tiên. Tôi đã lấy ra một vài tháng trước đây! Tôi vừa sửa lại để loại bỏ những hình ảnh của trái đất toàn cầu. Bây giờ chúng ta biết rằng trái đất phẳng và rằng NASA chúng tôi đã xử lý nó kể từ, đó là nhiệm vụ của mọi người để giáo dục con người trên xử lý ác, các tín đồ của Lucifer! Cho những ai không theo dõi, có thời gian để hiểu được nó làm ơn, nó rất quan trọng cho toàn nhân loại!

About